Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 października 2004 r.
III SA/Kr 422/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Piotr Lechowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie Sędzia NSA Piotr Lechowski po rozpoznaniu w dniu 28 października 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. C. na opinię okresową żołnierza zawodowego wydaną przez Dowódcę Jednostki Wojskowej (...) w przedmiocie uzupełnienia braków skargi postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem przewodniczącego doręczonym dnia (...) lipca 2004 r. skarżący wezwany został do uzupełnienia braków skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, przez wskazanie daty wydania zaskarżonego aktu, oraz wyjaśnienia czy wniesienie skargi poprzedzał wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa.

Zarządzenie nie zostało wykonane.

Stosownie zatem do przepisu art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga której braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie ulegała odrzuceniu.

Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.