Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 sierpnia 2004 r.
III SA/Kr 419/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Wojewody (...) z dnia 25 marca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego, należnego od złożonej skargi.

Wezwanie to zawierało pouczenie, że skarga będzie podlegać odrzuceniu, jeżeli wpis nie zostanie uiszczony w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania. Skarżący, mimo prawidłowego doręczenia wezwania (art. 73 p.p.s.a.) wpisu nie uiścił.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skargę odrzucił na podstawie 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).