Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 415/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Burmistrza Miasta Bochnia w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego między Burmistrzem Miasta Bochnia a Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie postanawia przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu

Uzasadnienie faktyczne

Burmistrz Miasta Bochnia złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie wniosek z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem a Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270/ Sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i miedzy samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji publicznej.

Jak stanowi art. 15 parag.1 pkt 4 ustawy powołanej wyżej, do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego należy rozstrzyganie sporów o których mowa w art. 4 ustawy. Mając na uwadze wskazany wyżej stan prawny, Wojewódzki Sąd Administracyjny przekazał wniosek w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.