Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748086

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2015 r.
III SA/Kr 414/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jakimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w P na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 3 lutego 2015 r. nr: (...) w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A sp. z o.o. z siedzibą w P wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 3 lutego 2015 r. nr: (...) w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych.

Zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 2015 r. wezwano skarżącą spółkę do zapłaty kwoty 100 zł tytułem wpisu od skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia. Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 4 maja 2015 r.

Skarżąca spółka nie opłaciła skargi w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt sprawy skarżąca spółka została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu sądowego oraz pouczona o skutkach prawnych niewykonania powyższej czynności we wskazanym terminie.

Wobec nieopłacenia skargi Sąd zobligowany był do jej odrzucenia w oparciu o art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.