Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 5 czerwca 2006 r.
III SA/Kr 41/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek (spr.).

Sędziowie: A, WSA Dorota Dąbek, WSA Tadeusz Wołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2006 r. sprawy ze skargi W. K., K. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) 2003 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wydania opinii uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji,

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w (...) wydał Postanowienie z dnia (...) 2002 r., Nr (...) w którym wyraził stanowisko w sprawie lokalizacji zjazdów do budowanej stacji paliw płynnych na działkach nr A i B w (...) przy ulicy (...) w (...) (k. (...)).

Decyzji tej nie doręczono W. K. i K. K., którzy w dniu (...) 2002 r. złożyli pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...), w którym podali datę i nr powyższego Postanowienia i zarzucili, że w rozdzielniku tego Postanowienia pominięto ich pomimo tego, że są stronami postępowania administracyjnego dotyczącego budowy stacji paliw płynnych na działkach nr A i B przy ul. (...) w (...). W piśmie tym złożono wniosek o przywrócenie "terminu odwoławczego" (k. (...)).

Pismem z dnia (...).2003 r. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w (...) poinformował W. i K. K., że w związku z ich pismem doręczonym temu organowi w dniu (...).2002 r. stwierdzono, że nie mogą oni być uznani za stronę postępowania, gdyż nie wykazali interesu prawnego, że o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania - zażalenia od postanowienia z dnia (...).2002 r. Nr (...) decyduje organ odwoławczy tj. samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...). Nadto pouczono, że jeśli strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, to przysługuje jej wniosek o wznowienie postępowania (k. (...)).

Pismem z dnia (...).2003 r. W. i K. K. złożyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) wniosek "o przywrócenie terminu odwoławczego i unieważnienie Postanowienia (...) z dnia (...).2002 r. (k. (...)).

Pismem z dnia (...) 2003 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) wezwało W. i K. K. do uzupełnienia powyższego pisma "poprzez wskazanie, czy pismo to stanowi wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostatecznym postanowieniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w (...) z dnia (...) 2002 r." W piśmie pouczono, że "orzekać o przywróceniu terminu do wniesienia środka zaskarżenia można jedynie w stosunku do strony, która brała udział w postępowaniu I instancji", a "w przypadku, kiedy strona podnosi, iż bez swojej winy nie brała udziału w postępowaniu zakończonym ostateczną decyzją (postanowieniem) - może ona wnieść wniosek o wznowienie tego postępowania, zgodnie z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a." (k. (...))

Pismem z dnia (...) 2003 r. W. i K. K. w odpowiedzi na powyższe pismo podali, że wnoszą o wznowienie tego postępowania zakończonego postanowieniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w (...) z dnia (...).2002 r. Nr (...) (k. (...)).

Pismem z dnia (...) 2003 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało tak sformułowany wniosek W. i K. K. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w (...) celem rozpatrzenia (k. (...)).

Postanowieniem z dnia (...) 2003 r. Nr (...) Zarząd Dróg Wojewódzkich w (...) odmówił wznowienia postępowania administracyjnego z uwagi na okoliczność, że w myśl art. 148 kodeksu postępowania administracyjnego podanie o wznowienie postępowania można wnieść w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania, a z pisma złożonego przez W. i K. K. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) w dniu (...).2002 r. wynika, że w tym dniu była już im znana treść Postanowienia z dnia (...).2002 r. Organ uznał, że niedotrzymanie terminu - 1 miesiąca od dowiedzenia się o treści Postanowienia z dnia (...).2002 r. - brak jest podstaw do wznowienia postępowania.

W wyniku rozpoznania zażalenia W. i K. K. na Postanowienie z dnia (...).2003 r. - organ II instancji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) Postanowieniem z dnia (...).2003 r. (...) utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu tego orzeczenia organ odwoławczy podzielił argumentację organu I instancji.

Z powyższym Postanowieniem organu II instancji nie zgodzili się W. i K. K., którzy w skardze domagali się jego uchylenia zarzucając, że bezprawnie pozbawiono ich praw strony i możliwości odwołania się.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie i przedstawił argumenty jak w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej i bada legalność zaskarżonego aktu administracyjnego stosownie do przepisu art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) nie będąc w sprawowaniu tej kontroli związany granicami skargi - zarzutami, wnioskami oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 p.p.s.a.). W ramach tej kognicji Sąd bada, czy przy wydaniu zaskarżonego aktu administracyjnego nie naruszono przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania.

Stosownie do treści art. 7 i 77 § 1 k.p.a. organ prowadzący postępowanie administracyjne obowiązany jest do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jak też obowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - skarga jest uzasadniona.

Przede wszystkim Wojewódzki Sąd Administracyjny zwraca uwagę, że wniosek o wznowienie postępowania został złożony przez skarżących w wyniku błędnego pouczenia ich przez organy administracyjne, które sugerowały, że tylko i wyłącznie w takim postępowaniu skarżący mogą dochodzić swych praw. Już tylko ta okoliczność powoduje uznanie, że organy naruszyły zasady postępowania gwarantujące stronom obiektywne i niezwłoczne rozpatrzenie ich spraw.

Należy też zauważyć, że skarżący składali wnioski o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, które nie zostały rozpoznane. Organy nie ustosunkowały się także do pisma skarżących wniesionego już w dniu (...).2005., a przekazanego Zarządowi Dróg Wojewódzkich w (...) a więc organowi, który wydał Postanowienie z dnia (...).2002 r., do wzruszenia którego dążą skarżący.

Mając powyższe na względzie - Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że organy naruszyły przepisy prawa procesowego, a w szczególności art. 7 i art. 9 ustawy z dnia 14 czerca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., które miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, a przeto na mocy powołanych przepisów i art. 145 § 1 pkt 1c p.p.s.a. orzekł - jak w wyroku.