Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 40/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.F. na decyzję Wojewody z dnia 16 grudnia 2003 r. Nr(...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 kwietnia 2004 r. skarżący cofnął skargę.

Sąd uznając cofnięcie za dopuszczalne na mocy art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.