Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402242

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 29 lutego 2012 r.
III SA/Kr 399/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 lutego 2012 r. wniosku J. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. G. na decyzję Wojewody z dnia 10 lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

Uzasadnienie faktyczne

Prezydent Miasta decyzją z dnia (...) 2010 r. znak: (...) odmówił wymeldowania M. M. z pobytu stałego z lokalu przy ul. A w K.

Po rozpatrzeniu odwołania S. G. od powyższej decyzji, Wojewoda decyzją z dnia 10 lutego 2011 r. Nr (...) utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Decyzja organu odwoławczego została doręczona S. G. w dniu 15 lutego 2011 r.

S. G. wniosła skargę na powyższą decyzję w dniu 21 marca 2011 r.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2011 r. odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uznając, że skarga została wniesiona po upływie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Postanowienie powyższe wysłane dla S. G. zostało doręczone L. G. w dniu 5 maja 2011 r.

W dniu 31 maja 2011 r. w Sądzie został złożony przez J. G. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że matka S. G. zmarła w dniu 27 marca 2011 r. Skarga została złożona po terminie w związku z ciężką chorobą matki, która cierpiała na silny zespół nerwicy lękowej co powodowało, że nie była sama w stanie wyjść z domu, miała częste zaniki pamięci. Mąż skarżącej wymaga stałej opieki i nie mógł zająć się sprawą. Do wniosku dołączono zaświadczenia lekarskie dotyczące S. G., L. G. Dołączono także odpis wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po S. G. w którym jako następców wskazano synów J. G., P. G., męża L. R. G. oraz odpisy aktów stanu cywilnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 6 czerwca 2011 r. przywrócił stronie skarżącej termin do wniesienia skargi. Na powyższe postanowienie zażalenie złożył uczestnik postępowania M. M.

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu zażalenia postanowieniem z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt II OZ 1320/11, uchylił zaskarżone postanowienie. Wskazał, że Sąd I instancji nie dokonał oceny czy w sprawie zachowany został termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Zarządzeniem z dnia 8 lutego 2011 r. WSA wezwano J. G. o wskazanie okoliczności, z powodu których złożył wniosek o przywrócenie terminu dopiero 31 maja 2011 r.

J. G. poinformował w odpowiedzi, że o przesyłce listowej zawierającej postanowienie odrzucające skargę jego matki S. G., dowiedział się najprawdopodobniej z początkiem maja. Jako przyczynę opóźnienia złożenia wniosku wskazał pogarszający się stan zdrowia ojca, L. G., który wymaga stałej opieki. Wskazał również, że żyje w dużym stresie, oraz przeżywa traumę z powodu niedawno zmarłych matki i brata.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Kwestie uchybienia i przywrócenia terminu ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., reguluje w sposób następujący.

Art. 86. § 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego.

§ 3. Na postanowienie o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia przysługuje zażalenie.

Art. 87. § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

§ 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

§ 3. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi.

§ 4. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

§ 5. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych.

Art. 88. Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Powyższa regulacja wskazuje, że wniosek o przywrócenie terminu powinien zawierać uzasadnienie, w którym strona uprawdopodobni brak winy w przekroczeniu terminu. Uprawdopodobnienie nie oznacza udowodnienia braku winy. Uprawdopodobnienie zezwala na przyjęcie za wiarygodne istnienie faktów, z którymi określony przepis wiąże skutki prawne, na podstawie bardziej lub mniej udokumentowanych twierdzeń strony.

W ocenie Sądu, sytuacja rodzinna strony skarżącej uprawnia do stwierdzenia, że do chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu skargi przez sąd, przez następcę prawnego zdolnego do działania, istniała przyczyna uchybienia terminu. Chwila ta nastąpiła w momencie przekazania odpisu postanowienia wysłanego do S. G. a doręczonego L. G. w dniu 5 maja 2011 r. w ręce J. G.

J. G. złożył wniosek o przywrócenie terminu dopiero 31 maja 2011 r. Z jego dodatkowych wyjaśnień wynika że ojciec przekazał mu pismo sądowe zawierające odpis postanowienia odrzucającego skargę z początkiem maja. W świetle tych wyjaśnień bezsporny staje się fakt, że nie został dochowany siedmiodniowy termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu, od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Aby zachowany został ów siedmiodniowy termin, przyczyna uchybienia musiałaby bowiem trwać do 24 maja 2011 r.

W konsekwencji powyższego, wniosek o przywrócenie terminu jako spóźniony musiał zostać odrzucony. Dlatego też na podstawie wskazanych przepisów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.