Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 398/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. A. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. w przedmiocie ustalenia wysokości emerytury postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do przepisu art. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) do rozpoznawania spraw z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach do których przepisy powołanej ustawy stosuje się z mocy ustaw szczególnych powołane są sądy administracyjne.

W niniejszej sprawie skarga B. A. zawiera żądanie ustalenia wysokości emerytury z uwzględnieniem okresu zatrudnienia za granicą związanego z rekrutacja pracowników z Polski do CSSR i NRD.

Sprawy z zakresu Ubezpieczeń Społecznych w myśl art. 4778 § kodeksu postępowania cywilnego należą do właściwości sądów okręgowych z wyjątkiem spraw wymienionych w § 2 tego przepisu zaliczonych do właściwości sądów rejonowych. Skarga B. A. jako dotycząca spraw w których wydanie decyzji należy do organów rentowych, natomiast rozpatrywanie odwołań od tych decyzji należy do właściwości sądów powszechnych.

Z tego względu Sąd uznając, że sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, skargę odrzucił na podstawie art. 58 § 1 ustawy z dnia Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.