Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 394/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N. na pismo Starosty Powiatowego w S. z dnia 6 lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia niespłaconej kwoty pożyczki postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J. N. złożyła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie skargę z dnia (...) marca 2004 r. zatytułowaną odwołanie od postanowienia Starosty S. z dnia 6 lutego 2004 r. znak (...) w sprawie negatywnie rozpatrzonego wniosku o umorzenie części pożyczki udzielonej ze środków PFRON.

W odpowiedzi na skargę Starosta wniósł o jej odrzucenie bowiem: skarga została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia, oraz skarga nie podlega właściwości sądu administracyjnego. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę podniesiono, iż przedmiotowe pismo Starosty z dnia 6 lutego 2004 r. znak (...) nie jest postanowieniem, ani innym aktem administracyjnym, bowiem dotyczy zwolnienia zapłaty z długu zasądzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego. Ponadto w uzasadnieniu odpowiedzi na skargę organ powołał się na wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2001 r. sygn. akt III S. A. 606/00, ONSA 2002/1/41, w którym sąd wyraził pogląd, że " "Decyzja" marszałka województwa, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie jest decyzją administracyjną ani innym aktem administracyjnym, w związku z czym nie jest dopuszczalna skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na dokonaną w tym trybie odmowę umorzenia pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej". W konsekwencji dokonana czynność jest czynnością cywilnoprawną nie podlegającą ocenie i weryfikacji przez Sąd Administracyjny.