Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 19 października 2004 r.
III SA/Kr 388/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 19 października 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Wojewody (...) z dnia 23 marca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Pomimo wezwania doręczonego w dniu (...) września 2004 r. skarżący J. P. nie uiścił w terminie wpisu od wniesionej skargi z tego powodu skarga ta, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ulega odrzuceniu.