Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 386/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Lechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na zawiadomienie Wójta Gminy R. z dnia 9 września 2003 r. Nr (...) w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

A. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę (nazwaną "kasacją"), na załączone do skargi zawiadomienie Wójta Gminy R. z dnia 9 września 2003 r. Nr (...), o wprowadzeniu z urzędu zmian w rejestrze gruntów i budynków w obrębie Z. Gm. R., wg. drugostronnego zestawienia, z którego wynika zmiana klasyfikacji gleboznawczej w zakresie gruntów stanowiących użytki zielone objęte poz. 88 jednostki rejestrowej prowadzonej dla A. M. jako właściciela. Zawiadomienie odwołując się do podstawy w przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków równocześnie wskazując na przepisy ustaw podatkowych informuje o powierzchni gruntu przyjętej jako podstawa naliczenia podatku.

W skardze podniesiono, że skarżąca nie wyraziła zgody na powiększenie powierzchni i zmiany klasy gruntów o czym zawiadomiła Wójta Gminy, lecz odpowiedzi nie otrzymała.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył:

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 2086 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą-dane m.in. o powierzchni gruntów, rodzaju użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, należą do informacji objętych ewidencja gruntów i budynków.

Stosownie do przepisu art. 22 ust. 1 ewidencję gruntów oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadza starostowie. Przepis art. 6a ust. 4 przewiduje możliwość powierzenia wójtowi przez starostę w drodze porozumienia prowadzenia spraw należących do jego zadań i kompetencji, w tym wydawania decyzji administracyjnych. Starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej (art. 6a ust. 1 pkt 2 Lit. "b"), a zgodnie z art. 7 "b" ust. 2 pkt ustawy wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego organem wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Przepisy wydanego na podstawie powyższej ustawy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)- zwanego dalej rozporządzeniem - regulują m.in. (w Rozdz. 3) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych. Rozporządzenie posługując się kategorią "aktualizacji" danych zawartych w ewidencji (§ 46 ust. 1), przewiduje tę aktualizację, przez wprowadzenie zmian na wniosek lub z urzędu przy czym m.in. z urzędu podlegają wprowadzeniu w ewidencji gruntów w ramach jej aktualizacji zmiany wynikające nie tylko z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych (§ 46 ust. 2, pkt 1) ale także z opracowań geodezyjnych i kartograficznych, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych (§ 46 ust. 2, pkt 2).

Zgodnie z przepisem § 47 ust. 3 w przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów starosta przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postępowanie administracyjne lub stosuje art. 22 ust. 3 ustawy. Odesłanie do art. 22 ust. 3 ustawy, który w nawiązaniu do określenia kręgu podmiotów obowiązanych do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencja gruntów, wskazuje dokumenty geodezyjne, kartograficzne lub inne jako mogące stanowić podstawę wprowadzenia zmian, oznacza, że aktualizacja ewidencji gruntów następuje albo w drodze rozstrzygnięć przewidzianych i typowych dla postępowania administracyjnego, a więc w formie decyzji (art. 104 k.p.a.), albo przez czynność o charakterze czynności materialno-technicznej - tj. przez dokonanie w rejestrze zmiany, której podstawę stanowi dokument geodezyjno-kartograficzny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i zawierający wykaz zmian danych ewidencyjnych przy czym organ prowadzący ewidencję decyduje o formie aktu stanowiącego podstawę aktualizacji.

Dla powiadomienia przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, o dokonanej aktualizacji tej ewidencji przez wprowadzenie zmian w obszarze czynności o charakterze materialno-technicznym, rozporządzenie przewiduje formę zawiadomienia (§ 48 ust. 2 pkt 7 i ust. 3 i 4) określając krąg podmiotów, które zostają zawiadomione o dokonanych zmianach (§ 49 ust. 1).

Treść załączonego do skargi i będącego jej przedmiotem zawiadomienia Wójta Gminy R. z 9 września 2003 r. wskazuje, iż powiadamia on o już dokonanej czynności materialno-technicznej - wprowadzenia zmian w jednostce rejestru gruntów skarżącej, co do klasyfikacji gleboznawczej użytków zielonych, oraz przy okazji o przyjętej powierzchni gruntów dla celów podatkowych.

Zawiadomienie wystosowane przez Wójta Gminy nie zawiera żadnej informacji i pouczenia czy od dokonanej zmiany w ewidencji służą czy też nie służą ewentualne środki odwoławcze.

Przepis art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), w pkt 6 stanowi, że Sąd odrzuca skargę jeżeli jest niedopuszczalna z przyczyn innych (niż wymienione w pkt 1-5).

Zgodnie z art. 52 § 1 tej ustawy skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba, że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wskazanie przez przepisy rozporządzenia (art. 47 § 3) na tryb postępowania administracyjnego, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, przesądza o tym, iż wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów stanowi materię decyzyjną, gdyż zgodnie z przepisem art. 104 § 1 organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy stanowią inaczej, a decyzje (§ 2) rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Podstawową zasadą postępowania administracyjnego jest jego dwuinstancyjność (art. 15 k.p.a.), której realizację stanowi dopuszczalność odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji do organu administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy (art. 127 § 1 i 2 k.p.a.).

Odejście od zasady dwuinstancyjności może wynikać z przepisów proceduralnych lub materialno-prawnych. Wniesienie odwołania do organu wyższego stopnia w sprawie, w której odwołanie nie przysługuje, owocuje wydaniem przez ten organ opartego na przepisie art. 134 k.p.a. postanowienia o niedopuszczalności odwołania. Rozstrzygnięcie takie jako ostateczne podlega kontroli w drodze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 2 ustawy o p.s.a.).

Zgodnie z art. 52 § 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak wniesienie odwołania lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidziany w ustawie. Nawet jednak w tych sytuacjach, gdy ustawa nie przewiduje ww. środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, przepisy art. 52 § 3i4 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi warunkują dopuszczalność skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego uprzednim wezwaniem na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa.

Z treści skargi na zawiadomienie Wójta Gminy R. w dniu 9 września 2003, będącej w istocie skargą na wprowadzoną zmianę w ewidencji gruntów, o której powiadomiono tym aktem wynika, iż jej wniesienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nastąpiło wprost na akt I instancji, bez wyczerpania środków zaskarżenia albo w postaci odwołania od wprowadzonej zmiany w ewidencji gruntów, a w przypadku gdy odwołanie takie nie przysługuje, w formie wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

Z tych przyczyn, skarga jako niedopuszczalna wobec jej wniesienia przed wyczerpaniem środków zaskarżenia w rozumieniu przepisu art. 52 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) ulega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 tej ustawy. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.