Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 385/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Lechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. B. na odpowiedź Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w B. udzieloną pismem z dnia 12 lutego 2004 r. Nr (...) w przedmiocie skargi na przebieg leczenia szpitalnego postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia przewodniczącego skarżąca uzupełniła brak skargi, przez wskazanie, że jej przedmiotem jest niesatysfakcjonująca odpowiedź Dyrektora Samorządowego Publicznego ZOZ w B. z dnia 12 lutego 2004 r. opisana w sentencji, na pismo skarżącej z dnia (...) lutego 2004 r., czego następstwem było kolejne pismo z dnia (...).02.2004 r., na które nie otrzymała odpowiedzi. Skarżąca powoływała się i na to, że również pozostali członkowie rodziny - matka S. B. i brat S. B. nie uzyskali satysfakcjonującej odpowiedzi na pisma dotyczące przebiegu leczenia ojca skarżącej, który zmarł w trakcie pobytu w szpitalu po zabiegu operacyjnym, a dalsze pisma pozostały bez odpowiedzi.

Z przedłożonych kopii pism i odpowiedzi wynika, że skarżąca pismem z dnia (...) lutego 2004 r. skierowanym do Dyrektora ZOZ opisała przebieg pobytu i leczenia ojca skarżącej, zadając szereg pytań w piśmie i domagając się pisemnej odpowiedzi. Z pisma z dnia 12 lutego 2004 r. wynika, że Dyrektor ZOZ z powołaniem na przepis art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej wskazał, że ojciec skarżącej K. B., wskazał swoją żonę i syna S. jako osoby upoważnione do udostępnienia dokumentacji o stanie zdrowia i sygnalizował, że przedstawione zarzuty zostały zbadane, lecz nie na wszystkie zarzuty udzielili odpowiedzi skarżącej.

W załączonej kopii pism, skarżąca podnosiła, że nie pytała o stan zdrowia lecz wyjaśnienie stawianych diagnoz, sygnalizując, że takie same pytania zadadzą osoby uprawnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył.

Skarga ulega odrzuceniu jako niedopuszczalna. Stosownie do przepisu art. 3 § 2 pkt 1-4 i 8 z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne; 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie w sprawie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;... pkt 8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4. Przypadki określone w punktach 5 do 7 art. 3 § 2 ustawy dotyczą aktów prawa miejscowego, aktów organów jednostek samorządu terytorialnego ich związków, oraz aktów nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego. Przepis § 3 art. 3 stanowi, że sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Przepis art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w pkt 1 stanowi, że Zakład udostępnia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie uprawnionej przez pacjenta dokumentację medyczną osoby korzystającej ze świadczeń zdrowotnych zakładu. Przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobie jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 88, poz. 966), regulują m.in. sposób udostępniania indywidualnej dokumentacji medycznej, także w razie śmierci pacjenta, a także sposób udostępniania tzw. dokumentacji zbiorczej w zakresie wpisów dotyczących pacjenta.

Odmowa zatem uznania uprawnienia dostępu przez pacjenta lub osoby przez niego uprawnionej na wypadek zgonu, do dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, mieści się w sferze czynności z zakresu administracji publicznej określonej art. 3 § 2 pkt 4 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, na które może być wniesiona skarga do sądu administracyjnego, a bezczynność zakładu opieki zdrowotnej w załatwieniu wniosku pacjenta lub uprawnionej przez niego osoby, o udostępnienie takiej dokumentacji może być przedmiotem skargi na bezczynność tego podmiotu.

Jednakże ustawa o zakładach opieki zdrowotnej ani przepisy powołanego rozporządzenia nie przewidują sądowej kontroli, dla niesatysfakcjonującej rodzinę pacjenta korespondencji zakładu opieki zdrowotnej mającej stanowić odpowiedź na zadane w pismach pytania co do wyjaśnienia stawianych diagnoz i przyczyn kształtowania się stanu zdrowia pacjenta, czy też na brak odpowiedzi na dalszą korespondencję w tej sprawie. Także czynności jak odpowiadanie na pisemne pytania, nie mieszczą się w kręgu aktów i czynności z zakresu administracji publicznej określonych powołanym przepisem art. 3 § 2 pkt 4 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z tych przyczyn skarga B. B. jako niedopuszczalna ulegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270).

Skarżąca nie wykazała się umocowaniem od S. B. i S. B. ani też nie powoływała się na takie pełnomocnictwo do wniesienia w ich imieniu skargi, stąd przedmiotem rozstrzygnięcia mogła być tylko skarga wniesiona w imieniu własnym.