Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 marca 2004 r.
III SA/Kr 38/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. F. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w K. z dnia 19 listopada 2003 r. Nr (...) w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł skargę na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w K. w części dotyczącej ustalenia braku związku ze służbą wojskową schorzenia rozpoznanego u skarżącego.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z mocy z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) do rozpoznania skargi wniesionej przed 1 stycznia 2004 r. właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdza, że uchwałą siedmiu sędziów z dnia 27 października 1999 r. Sąd Najwyższy w sprawie do sygn. III ZP 9/99 orzekł, iż "Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy w sprawie ze skargi żołnierza na orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w przedmiocie związku choroby (inwalidztwa) ze służbą wojskową.

W świetle powyższej uchwały skarga do Sądu Administracyjnego na zaskarżoną decyzję nie przysługuje, wobec czego na mocy art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z mocy z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) orzeczono jak w sentencji.