Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 364/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. w przedmiocie podjęcia interwencji w Sądzie Rejonowym w K. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

S. S. w dniu (...) maja 2004 r. złożyła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie pismo z prośbą o podjęcie interwencji w Sądzie Rejonowym w K. Następnie wraz z pismem z dnia (...) maja 2004 r. przedstawiła postanowienie Sądu Rejonowego w K. z dnia (...) stycznia 2004. syg. akt. (...). Postanowieniem tym Sąd odrzucił wniosek A. i S. S. o rozgraniczenie.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270/ Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na: decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym na które służy zażalenie, inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, a także na bezczynność organów w określonych ustawowo przypadkach. Do właściwości sądów administracyjnych nie należą sprawy do których właściwe są sądy powszechne, jak również sądy administracyjne nie sprawują kontroli nad sądami powszechnymi, ani nie rozpoznają środków odwoławczych od orzeczeń wydanych przez sądy powszechne.

Zgodnie z art. 58 parag.1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę, albowiem sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.