Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2005 r.
III SA/Kr 361/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Dorota Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. L. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia 6 sierpnia 2002 r., (...)., w przedmiocie choroby zawodowej, postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 6 sierpnia 2002 r., (...)., Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w K. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego w O. z dnia (...).07.2001 r. nie potwierdzającą u J. L. choroby zawodowej narządu słuchu. Decyzja ta została J. L. doręczona (...) sierpnia 2002 r.

W dniu (...) marca 2004 r. J. L. złożył w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym w Krakowie skargę na tę decyzję wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został odrzucony postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia (...) czerwca 2004 r., zażalenie zaś na to postanowienie zostało oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 marca 2005 r., sygn. akt OZ 1217/04. Tym samym postępowanie w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia skargi zostało prawomocnie zakończone.

W odpowiedzi na tę skargę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w K. wniósł o odrzucenie skargi z powodu uchybienia terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego wynosi 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zaskarżona decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi. W przedmiotowej sprawie skarga została wniesiona z ponad półrocznym uchybieniem terminu do jej wniesienia. Wniesiony wraz ze skargą wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia został negatywnie dla skarżącego roztrzygnięty przez sąd i postępowanie to zostało ostatecznie zakończone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2005 r., sygn. akt OZ 1217/04, o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2004 r., sygn. akt III SA/Kr 361/04, którym odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Jak wynika z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o stepowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Z uwagi na to, że skarga w niniejszej sprawie stała złożona po upływie terminu do jej wniesienia i termin do jej wniesienia nie stał przywrócony, podlega ona odrzuceniu na podstawie wyżej wskazanego przepisu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.