III SA/Kr 358/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3163727

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2021 r. III SA/Kr 358/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2021 r. sprawy ze skargi A. F. na rozstrzygnięcie Wójta Gminy K postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 26 stycznia 2021 r. skarżący A. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie pismo zatytułowane "skarga w przedmiocie rozstrzygnięcia czy Wójt Gminy K posiada monopol na władzę sądowniczą i może stwierdzić nieważność wyroku Sądu Grodzkiego działając za Sąd Okręgowy III Wydział Cywilny - Odwoławczy i stwierdzić nieważność wyroku tutejszego Sądu z dnia 14 października 2009 r. wydanego w sprawie do sygn. akt III SA/Kr 306/09 działając za sąd kasacyjny w Warszawie ul. Boduena 3/5".

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej czynności albowiem ze złożonej skargi nie wynika, co jest przedmiotem zaskarżenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 8 kwietnia 2021 r.

W piśmie z dnia 10 kwietnia 2021 r. skarżący nie uzupełnił żądanych braków skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. odrzuceniu podlega skarga, której braki formalne nie zostały w terminie uzupełnione. Z przepisu tego wynika, że sąd administracyjny odrzuci skargę z powodu nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi przez skarżącego, pomimo prawidłowego wezwania go do ich usunięcia. Przy czym chodzi tutaj wyłącznie o tzw. brak istotny, tzn. taki, którego występowanie stoi w opozycji do możliwości nadania skardze dalszego biegu.

W niniejszej sprawie, skoro pomimo prawidłowego wezwania, skarżący nie uzupełnił dostrzeżonych braków skargi, to należało na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a., orzec o jej odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.