Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2008 r.
III SA/Kr 346/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sentencja

Kraków, 24 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na decyzję Wojewody z dnia (...), nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 października 2004 r., sygn. akt. III SA/Kr 346/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) z powodu braku prawidłowego adresu skarżącego, co uniemożliwiło dalsze prowadzenie postępowania. Przesyłka sądowa kierowana na adres wskazany przez skarżącego w piśmie procesowym z dnia 1 czerwca 2004 r., została zwrócona sądowi z informacją, że skarżący nie figuruje w ewidencji Zakładu Karnego.

W ciągu trzech lat od daty wydania postanowienia o zawieszeniu żadna ze stron postępowania nie złożyła wniosku o podjęcie postępowania, nie został również wskazany prawidłowy adres skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

W myśl art. 130 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd umarza postępowanie zawieszone na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 (czyli w sytuacji gdy na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego nie można nadać sprawie dalszego biegu), jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został złożony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania. W niniejszej sprawie wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony przez żadną ze stron we wskazanym powyżej terminie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 130 § 1 i art. 131 ww. ustawy, orzeczono jak w sentencji postanowienia.