Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 346/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Dorota Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J., na decyzją Wojewody (...) z dnia 25 lutego 2004 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania, postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda (...) decyzją z dnia 25 lutego 2004 r., nr (...), na skutek rozpoznania odwołania J. J., utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia (...) stycznia 2004 r., nr (...), w sprawie wymeldowania z pobytu stałego J. J.

Na powyższą decyzję Wojewody (...) skargę wniósł J. J. Zarządzeniem z dnia (...) maja 2004 r., skarżący został wezwany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł W wezwaniu wskazano jednocześnie sposób uiszczenia wpisu oraz rygor, jakiemu będzie podlegać brak jego uiszczenia. Skarżący został bowiem poinformowany, że wpis należy uiścić w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenie to zostało skarżącemu skutecznie doręczone w dniu (...) maja 2004 r. Pomimo jednak upływu zakreślonego terminu, skarżący nie uiścił należnego wpisu.

Skarżący złożył wprawdzie w dniu (...) czerwca 2004 r. (data przyjęcia pisma w Zakładzie Karnym) wniosek o zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych. Wniosek ten jednak jest spóźniony, gdyż powinien być on zgłoszony w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uiszczenia wpisu. W niniejszej sprawie termin do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych - uiszczenia wpisu od skargi, upłynął w dniu (...) czerwca 2004 r.

Zastosowanie musi zatem znaleźć art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z 2002 r.). Jak wynika z dyspozycji tego przepisu, skarga od której pomimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z uwagi na to, że skarżący w niniejszej sprawie nie uiścił w terminie należnego wpisu, pomimo wezwania go przez sąd, jak również nie złożył w tym terminie wniosku o zwolnienie go od uiszczenia wpisu, skarga podlega odrzuceniu na podstawie wyżej wskazanego przepisu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.