Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
III SA/Kr 34/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 listopada 2003 r. Nr (...) postanawia umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z daty 24 lutego 2004 r. A.C. wycofał swoją skargę z dnia 30 stycznia 2004 r. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 listopada 2003 r.

Zważywszy treść art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Sąd postanowił jak na wstępie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 tej ustawy.