Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001809

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2018 r.
III SA/Kr 328/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Kasprzycki.

Sędziowie WSA: Janusz Bociąga (spr.), Barbara Pasternak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi P. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 grudnia 2017 r. nr (...), (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.