Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 września 2004 r.
III SA/Kr 328/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na decyzję Wojewody z dnia 17 lutego 2004 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

T. W. złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie skargę na decyzję Wojewody z dnia 17 lutego 2004 r. nr (...). Pismem z dnia (...) kwietnia 2004 r., doręczonym w dniu (...) maja 2004 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wpis sądowy nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 parag. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270/ skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę.