Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 lutego 2006 r.
III SA/Kr 32/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek (spr.).

Sędziowie: WSA Elżbieta Kremer A, WSA Dorota Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2006 r. sprawy ze skargi J. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia 15 grudnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie anulowania czynności materialno - technicznej wymeldowania postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) października 2003 r. (...) Wójt Gminy T. na podstawie art. 47 ust. 2 oraz w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. Nr 87 poz. 960) oraz na podstawie art. 104 k.p.a., po przeprowadzeniu na wniosek D. M. postępowania wyjaśniającego anulował czynność materialno - techniczną dokonaną przez J. M., dotyczącą wymeldowania z pobytu czasowego D. M. wraz z córką T. M. z adresu: (...).

Odwołanie od powyższej decyzji złożył J. M.

Wojewoda (...) decyzją z dnia 15 grudnia 2003 r. (...) na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez J. M. od decyzji Wójta Gminy T. z dnia (...) października 2003 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

J. M. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na powyższą decyzję Wojewody (...) z dnia 15 grudnia 2003 r.

Pismem, które wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Administracyjnego w dniu (...) stycznia 2006 r., J. M. oświadczył, że cofa skargę, która stała się bezprzedmiotowa z uwagi na wygaśnięcie terminu meldunku czasowego D. M. i T. M. oraz wyjazd tych osób na stałe do USA.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 161 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Zgodnie z brzmieniem art. 60 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżei zmierza ona do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w niniejszej sprawie uznając cofnięcie skargi za dopuszczalne, orzekł jak w sentencji postanowienia.