Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 maja 2004 r.
III SA/Kr 316/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Lechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na akt Zarządu Głównego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więzienniczej z siedzibą w Łodzi w przedmiocie odmowy rejestracji Koła Zakładowego Nr (...) przy Areszcie Śledczym w K. postanawia

1)

stwierdzić swoją niewłaściwość,

2)

przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi, jako właściwemu.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z przepisem art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), do rozpoznania sprawy właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny, na obszarze właściwości którego ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Przedmiotem skargi jest odmowa zarejestrowania Koła Zakładowego przez mający siedzibę w Łodzi Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więzienniczej.

Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 59 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.