Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 maja 2006 r.
III SA/Kr 315/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Lechowski.

Sędziowie: NSA Grażyna Danielec spr., WSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2006 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia 27 lutego 2004 r., Nr: (...) w przedmiocie wymeldowania p os t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2006 r. skarżący cofnął skargę.

Sąd uznając cofnięcie za dopuszczalne na mocy art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.