Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 września 2004 r.
III SA/Kr 301/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi: T. P., A. D., B. G., K. K., H. M., M. S. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II S.A./Kr 3201/00 zakończonej postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 27 marca 2001 r. postanawia skargę o wznowienie postępowania odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 marca 2001 r. sygn. akt II S.A. KR 3201/00 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę Rady Miejskiej w O. z dnia 29 czerwca 2000 r. nr (...) w przedmiocie postawienia obelisku.

W dniu (...) kwietnia 2004 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęło pismo zatytułowane "pismo procesowe dotyczące wniosku o wznowienie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej nr (...) o wzniesienie obelisku poświęconego Wyzwolicielom O.". Wnioskodawcami powyższego pisma są: T. P., A. D., B. G., K. K., H. M., M. S.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wezwał skarżących o uzupełnienie braków formalnych skargi o wznowienie postępowania przez wskazanie podstaw wznowienia postępowania (art. 271-271 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) i wykazanie, że skarga o wznowienie została wniesiona w terminie, zgodnie z art. 277 ustawy powołanej wyżej.

W odpowiedzi na wezwanie sądu skarżący w piśmie z dnia (...) maja 2004 r. odwołali się do okoliczności i terminu wniesienia skargi na uchwałę Rady Miejskiej nr (...), a więc skargi, która została wniesiona do NSA w dniu 13 grudnia 2000 r., a następnie postanowieniem z dnia 27 marca 2001 r. została odrzucona. Skarżący podnieśli ponadto, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi weszła w życie w dniu 1 stycznia 2004 r. i treści jej ustaleń nie mogą być wstecznie wykorzystywane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe ze skargi złożonej w dniu 13 grudnia 2000 r. sygn. akt II SA/Kr 3201/00 zostało zakończone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2001 r., którym sąd odrzucił skargę.

Natomiast przedmiotem postępowania w obecnej sprawie sygn. akt III SA/Kr 301/04 jest pismo skarżących z dnia (...) kwietnia 2004 r. zatytułowane "pismo procesowe dotyczące wniosku o wznowienie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały...", które Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał za skargę o wznowienie postępowania sądowego, zakończonego prawomocnym postanowieniem z dnia 27 marca 2001 r.

Skarga o wznowienie postępowania sądowego została złożona w dniu (...) kwietnia 2004 r., a zatem ma do niej zastosowanie ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270/. Możliwość wznowienia postępowania sądowego, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem może mieć miejsce tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie, gdy spełniona jest jedna z przesłanek wznowienia, a skarga o wznowienie postępowania złożona została w terminie. Przesłanki wznowienia postępowania są następujące: można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, gdy w składzie uczestniczyła osoba nieuprawniona, albo orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy/art. 271 pkt 1 ustawy/ gdy strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, albo była nienależycie reprezentowana (art. 271 pkt 2), można żądać wznowienia postępowania gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, na podstawie którego wydane zostało orzeczenie (art. 272) można żądać wznowienia postępowania na tej podstawie że orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym, albo na skazującym wyroku karnym następnie uchylonym, albo orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa (art. 273 parag. 1). Można żądać wznowienia postępowania w razie późniejszego wykrycia: takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu (art. 273 parag. 2), prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy (art. 273 parag. 3).

Zgodnie z art. 277 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia.

W przedmiotowej sprawie skarżący nie wskazał żadnej z przesłanek na podstawie której można żądać wznowienia postępowania.

Zgodnie z art. 280 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, orzekł jak w sentencji postanowienia.