Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 3/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 27 listopada 2003 r. Nr (...) w przedmiocie długu celnego postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca została wezwany do uiszczenia wpisu sądowego należnego od skargi.

Wezwanie to zawierało pouczenie, iż niezupełnienie skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, skutkować będzie jej odrzuceniem.

Mimo pouczenia strona skarżąca wpisu nie uiściła.

Wobec nieuiszczenia wpisu na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w sentencji.