Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 maja 2004 r.
III SA/Kr 298/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Dorota Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 30 grudnia 2003 r., Kol. (...), w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 30 grudnia 2003 r., Kol. (...), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) czerwca 2003 r. stwierdzającą wygaśnięcie z dniem (...).06.2003 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Decyzja Kolegium została doręczona J. W. w dniu (...).01.2004 r., co zostało przez niego potwierdzone podpisem na zwrotnym potwierdzeniu odbioru decyzji.

W dniu (...).03.2004 r. J. W. złożył osobiście w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na powyższą decyzję Kolegium.

W odpowiedzi na tę skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) wniosło o jej odrzucenie z powodu uchybienia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z 2002 r.), skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W przedmiotowym przypadku początkiem biegu terminu do wniesienia skargi był zatem (...).01.2004 r., tj. dzień doręczenia skarżącemu zaskarżanej decyzji. Skarżący wniósł skargę dopiero w dniu (...).03.2004 r., a więc po upływie 30-dniowego terminu liczonego od dnia doręczenia decyzji.

Jak wynika z art. 58 § 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z uwagi na to, że skarga w niniejszej sprawie została złożona po upływie terminu do jej wniesienia, podlega ona odrzuceniu na podstawie wyżej wskazanego przepisu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.