Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007628

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 marca 2016 r.
III SA/Kr 291/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A sp. z o.o. z siedzibą w P o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w P na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 30 grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 30 grudnia 2015 r. nr (...) Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) 2015 r. nr (...), którą nałożono na A sp. z o.o. z siedzibą w P karę pieniężną w wysokości 12.000 zł za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry.

W skardze na powyższą decyzję Dyrektora Izby Celnej A sp. z o.o. wniosła o wstrzymanie jej wykonania. W uzasadnieniu wniosku strona skarżąca podniosła, że rok 2014 zakończyła stratą w wysokości 435.167,66 zł, a w pierwszym półroczu 2015 r. strata z działalności wyniosła 425.526,79 zł. Skarżąca Spółka wskazała również, że obecnie wobec niej toczy się szereg postępowań w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie działalności bez zezwolenia na łączną sumę 2.196.000 zł, z czego ostatecznie wymierzono już ponad 348.000 zł. Strona skarżąca stwierdziła, że jest to kwota, której zapłata wykracza poza jej możliwości płatnicze. Skarżąca Spółka stwierdziła, że łączna wartość należących do niej aktywów trwałych, w postaci automatów do gier, wynosi 49.476,30 zł, przy czym aktywa te zostały zatrzymane przez organy celne i Spółka nie może nimi swobodnie dysponować. Do skargi Spółka dołączyła rachunek zysków i strat za okres od dnia 27 stycznia do 31 grudnia 2014 r., sprawozdanie finansowe za rok 2014 r., rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r., sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r., oświadczenie Prezesa Zarządu z dnia 1 grudnia 2015 r. o posiadanych środkach pieniężnych, oświadczenie Prezesa Zarządu z dnia 1 grudnia 2015 r. o posiadanym majątku trwałym, ewidencję środków trwałych, wykaz automatów w depozytach celnych oraz wykaz postępowań toczących się przed organami celnymi.

Sąd stwierdza z urzędu, że w sprawie ze skargi strony skarżącej - A sp. z o.o. z siedzibą w P - o sygn. akt II SA/Go 879/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał w dniu 25 listopada 2015 r. postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej z dnia 14 września 2015 r., znak: (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry, a Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku rozpatrzenia zażalenia na to postanowienie postanowieniem z dnia 18 lutego 2016 r. do sygn. akt II GZ 113/16 uchylił zaskarżone postanowienie i przekazać wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. W uzasadnieniu postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny wyraźnie stwierdził, że nie podziela oceny oraz wniosków przyjętych przez WSA w zaskarżonym postanowieniu jednocześnie wskazując na kierunek, w jakim należy rozstrzygnąć złożony wniosek.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a.:

"Art. 61. § 1. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

(...)

§ 3. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. (...)"

Należy zauważyć, że aby sąd mógł wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności strona skarżąca musi wykazać we wniosku okoliczności uzasadniające możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Twierdzenia strony o niebezpieczeństwie spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w wypadku wykonania decyzji, powinny zostać poparte dokumentami, które uwiarygodniłyby sytuację skarżącego (por. postanowienie NSA z dnia 18 października 2011 r., sygn. akt II GSK 1799/11). Uzasadnienie takiego wniosku powinno odnosić się do okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy. Powinno zatem wskazywać konkretne okoliczności powodujące, że wykonanie aktu lub czynności będącej przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej spowoduje w stosunku do wnioskodawcy wystąpienie jednej lub obu przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 24 stycznia 2014 r., sygn. akt II GZ 5/14). Obowiązkiem sądu jest ocena argumentów przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia, nie zaś prowadzenie postępowania dowodowego co do przesłanek wymienionych w art. 61 § 3 p.p.s.a. (postanowienie NSA z dnia 22 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 182/12).

W niniejszej sprawie strona skarżąca wskazała, że jej strata na koniec 2014 r. wyniosła 435.167,66 zł. Podobnie wyglądała sytuacja gospodarcza Spółki w roku obrotowym 2015, w którym to tylko w I półroczu strata z działalności wyniosła 425.526,79 zł. Ponadto bilans Spółki na dzień 30 czerwca 2015 r. wskazuje, że aktywa spółki w kwocie 1.072.662,09 zł pokrywają się z kwotą pasywów. Nadto Spółka ze środków trwałych posiada jedynie 29 automatów do gier o wartości 49.476,30 zł (oświadczenie Prezesa Zarządu o posiadanym majątku trwałym z dnia 1 grudnia 2015 r.). Z oświadczenia Prezesa Zarządu o środkach pieniężnych na koncie Spółki wynika, że na dzień 30 listopada 2015 r. stan konta wynosił 185,29 zł, a stan gotówki w kasie 298,53 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd uznał, że skarżąca Spółka uprawdopodobniła, że wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować trudne do odwrócenia skutki, co świadczy o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Sąd - zgodnie ze wskazaniami Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonymi w orzeczeniu w stosunku do tej samej strony skarżącej - wziął pod uwagę okoliczność, że jakkolwiek kara nałożona na spółkę w kontrolowanym postępowaniu opiewa na kwotę 12.000 zł, to jednak względem Spółki toczą się liczne postępowania w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry, a łączna suma kar pieniężnych w tych sprawach opiewa na kwotę 2.196.000 zł.

Skoro więc strona skarżąca wykazała, że zachodzi niebezpieczeństwo spowodowania przez zaskarżoną decyzję trudnych do odwrócenia skutków - na mocy art. 61 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 61 § 5 p.p.s.a. - Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.