Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 290/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sędziowie: A, WSA Dorota Dąbek (spr.), WSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2004 r. sprawy ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w (...) na uchwałę Rady Miasta Limanowa z dnia 29 maja 2003 r. Nr X/72/2003 w przedmiocie zmiany w uchwale Rady Miasta Limanowa w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Limanowa na 2003 r. postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) 2004 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w (...) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na uchwałę Rady Miasta Limanowa Nr X/72/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/21/20002 r. Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Limanowa na 2003 r.

Zaskarżona uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, tj. 29 maja 2003 r., zgodnie z treścią jej § 3.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik strony przeciwnej wniósł o jej odrzucenie z powodu wniesienia skargi po terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), prokurator może wnieść skargę w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych wypadkach w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. Termin ten nie ma zastosowania m.in. do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zaskarżona uchwała Rady Miasta Limanowa zmieniająca Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Limanowa, tak samo jak i uchwała przyjmująca ten program, nie jest aktem prawa miejscowego. Do wniesienia skargi na tę uchwałę zastosowanie mieć zatem będzie 6-miesięczny termin liczony od dnia jej wejścia w życie.

Ponieważ zaskarżona uchwała weszła w życie 29 maja 2003 r., a skargę na tę uchwałę prokurator złożył dopiero w dniu (...) 2004 r., złożenie skargi nastąpiło z przekroczeniem ustawowego 6-miesięcznego terminu.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Z uwagi na to, że skarga w niniejszej sprawie została złożona po upływie terminu do jej wniesienia, podlega ona odrzuceniu na podstawie wyżej wskazanego przepisu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.