Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 maja 2004 r.
III SA/Kr 288/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Lechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. właścicielki Akademii Sztuki (...) w (...) na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia 30 stycznia 2004 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego doręczonym dnia (...) kwietnia 2004 r. na wskazany adres prowadzonego przedsiębiorstwa, skarżąca wezwana została o uiszczenie w terminie tygodniowym wpisu od skargi w kwocie 100 zł pod rygorem jej odrzucenia, ze wskazaniem sposobu uiszczenia wpisu.

Pismem nadanym dnia (...) maja 2004 r., skarżąca wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył:

Stosownie do przepisu art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), Sąd odrzuca skargę od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 83 § 1 powołanej ustawy, termin do wniesienia wpisu upływał z końcem dnia 5 maja 204 r. (art. 111 § 1 i 2 kod. cyw.). W zakreślonym terminie skarżąca nie wniosła wymaganego wpisu, ani też nie złożyła przed upływem tego terminu wniosku o przyznanie prawa pomocy - zwolnienie od kosztów sądowych.

Złożony po upływie tego terminu - dnia (...) maja 2004 r. (data nadania) wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych jest bezskuteczny (art. 85 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.