Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 865475

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
III SA/Kr 282/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. K. - "A" na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 stycznia 2011 r. Nr (...) znak: (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 czerwca 2011 r. skarżący F. K. - "A" został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 22 czerwca 2011 r.

Z zapisku urzędowego z dnia 3 sierpnia 2011 r. wynika, że do dnia jego sporządzenia skarżący nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a.:

"Art. 220 § 1. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania."

Z kolei § 3 cytowanego powyżej artykułu stanowi, że:

" § 3. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd."

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł. Odpis wezwania został doręczony skarżącemu w dniu 22 czerwca 2011 r., a termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 29 czerwca 2011 r. Z zapisku urzędowego z dnia 3 sierpnia 2011 r. wynika, że skarżący nie uiścił wpisu.

W swojej skardze skarżący zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie z kosztów sądowych. Zarządzeniem z dnia 18 maja 2011 r. referendarz sądowy pozostawił ten wniosek bez rozpoznania, gdyż skarżący nie złożył go na urzędowym formularzu PPF.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż skarżący nie uiścił pomimo wezwania należnego wpisu, a w związku z tym - na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.