Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007624

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 marca 2016 r.
III SA/Kr 276/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 marca 2016 r. sprawy ze skargi P. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. P. G. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Skarżąca zarzuciła zaskarżonej decyzji naruszenie prawa materialnego tj. art. 6 ust. 2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych poprzez błędne wyliczenie kwoty dodatku mieszkaniowego i wniosła o uchylenie ww decyzji i przyznanie dodatku mieszkaniowego w wysokości 86,86 zł w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego wskazując, że uwzględnił skargę skarżącej w całości. W aktach postępowania administracyjnego przesłanych wraz z odpowiedzią na skargę znajduje się decyzja z dnia 23 lutego 2015 r. nr (...) wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) dalej: p.p.s.a., którą organ administracji uchylił w całości własną decyzję z dnia 12 stycznia 2016 r. nr (...) oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji i przyznał skarżącej dodatek mieszkaniowy w wysokości 87,00 zł miesięcznie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a., organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

W niniejszej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a., uwzględniło skargę w całości i decyzją z dnia 23 lutego 2016 r. nr (...) uchyliło - zgodnie z żądaniem skarżącej-zaskarżoną własną decyzję z dnia 12 stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego i przyznało skarżącej dodatek mieszkaniowy w wysokości 87,00 zł miesięcznie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe. W rozpoznawanej sprawie wskutek autokontroli organu doszło do skutecznego wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji, co oznacza, że postępowanie sądowe wywołane wniesieniem skargi stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.