Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
III SA/Kr 27/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alina Paluch.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.D. na decyzję Wojewódzkiego Komendanta Policji z dnia 17 grudnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wezwany o uiszczenie należnego wpisu od wniesionej skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, a doręczonym mu 23 lutego 2004 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru), wpisu tego nie uiścił w zakreślonym terminie. Uiścił go bowiem 23 marca 2004 r. (polecenie przelewu). W takiej zaś sytuacji stosownie do postanowień art. 220 § 3 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) skarga podlega odrzuceniu.