III SA/Kr 266/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3147417

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 marca 2021 r. III SA/Kr 266/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na sprzeczne z prawem działanie Burmistrza Miasta postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 3 grudnia 2020 r. A. F. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę "na sprzeczne z prawem działanie Gminy Miasto" w sprawie ul. (...). Następnie został wezwany przez Sąd o uzupełnienie braków formalnych skargi przez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone w dniu 2 marca 2021 r.

W odpowiedzi na wezwanie skarżący przesłał pismo z 3 marca 2021 r. (nadane w placówce pocztowej 5 marca 2021 r.), w którym wyjaśnił, że skarga dotyczy bezprawnej i bezpodstawnej zmiany znaku sprawy, pod którą Burmistrz Miasta prowadzi postępowanie, z (...) na (...), wnosząc jednocześnie sprzeciw wobec zmiany numeru sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Skargę należało odrzucić z uwagi na niezaskarżalność "zmiany numeru sprawy".

Zakres kognicji spraw należących do właściwości sądów administracyjnych wyznaczony jest przez ustawodawcę w art. 3 § 2, § 2a i § 3 oraz w art. 4 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - dalej jako: "p.p.s.a."). Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje mianowicie orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które przysługuje zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556 i 2200), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, oraz w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

Sądy administracyjne rozstrzygają również spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Sądy administracyjne nie są natomiast właściwe w sprawach:

1) wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji publicznej;

2) wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi;

3) odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa;

4) wiz wydawanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych lub konsulów, z wyjątkiem wiz:

a) o których mowa w art. 2 pkt 2-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.Urz.UE.L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.),

b) wydawanych cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293);

5) zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydawanych przez konsulów.

W związku z powyższym, biorąc za podstawę art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., mówiący, że sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądów administracyjnych, Sąd postanowił odrzucić skargę w niniejszej sprawie z uwagi na okoliczność, że zaskarżona "zmiana numeru sprawy" nie mieści się w wyżej wskazanym zakresie właściwości sądów administracyjnych.

Odnosząc się do wspomnianej przez skarżącego w piśmie z 3 marca 2021 r. konieczności wykonania wyroku II SA/Kr 1158/02, Sąd - na marginesie sprawy - zauważa że postanowieniem z 18 grudnia 2020 r., III SA/Kr 1316/20 Sąd odrzucił skargę w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 17 stycznia 2005 r., II SA/Kr 1158/02, ponieważ w aktualnym stanie prawnym w 154 § 1 p.p.s.a. została ograniczona możliwość wniesienia skargi na niewykonanie wyroku jedynie do przypadku niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. We wspomnianym postanowieniu odrzucającym skargę Sąd podniósł, że skoro skarżący wniósł skargę na niewykonanie wyroku z 17 stycznia 2005 r. sygn. akt II SA/Kr 1158/02, którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 28 marca 2002 r. ((...)) oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, to jest ona niedopuszczalna w świetle postanowień art. 154 § 1 p.p.s.a. i jako taka podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w zw. z art. 154 § 1 p.p.s.a. Podobne postanowienia odrzucające skargę wydał tut. Sąd m.in. w sprawach: III SA/Kr 738/20, III SA/Kr 656/20, III SA/Kr 1127/18.

Z tych to powodów Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie ww. art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.