Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
III SA/Kr 255/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia 2 lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie długu celnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W rozpatrywanej sprawie Dyrektor Izby Celnej w K. decyzją z dnia (...) maja 2004 r. nr (...) uchylił decyzję będącą przedmiotem zaskarżenia. Rozstrzygnięcie to zostało utrzymane w mocy przez wyżej oznaczony organ decyzją z dnia (...) lipca 2004 r. nr (...).

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd działając na podstawie wyżej przytoczonego przepisu, postanowił jak w sentencji.