Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2489207

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 17 maja 2018 r.
III SA/Kr 251/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga.

Sentencja

Kraków, dnia 17 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. T. na decyzję Rektora (...) w K. z dnia 8 grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej postanawia: 1/ umorzyć postępowanie sądowe; 21 zwrócić skarżącemu kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 lutego 2018 r. K. T. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Rektora (...) w K. z dnia 8 grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

W odpowiedzi na skargę Rektor (...) w K. wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na uwzględnienie skargi na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej powoływana jako p.p.s.a.). Do akt sprawy została dołączona decyzja Rektora (...) z dnia 15 marca 2018 r. uwzględniająca skargę w całości oraz uchylająca zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Rektora (...) z dnia 23 października 2017 r. nr (...). Jednocześnie skarżący w piśmie procesowym z dnia 19 marca 2018 r. wniósł o umorzenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Wskazać należy, że w myśl art. 161 § 1 pkt 3 P.p,s.a. sąd administracyjny umarza postępowanie, gdy stało się ono bezprzedmiotowe.

Podkreślenia wymaga, że bezprzedmiotowość postępowania sądowoadministracyjnego w rozumieniu powołanego przepisu zachodzi w szczególności wówczas, gdy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku, przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia.

Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy zaskarżony akt zostanie pozbawiony bytu prawnego w rezultacie skorzystania przez organ, który go wydał, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 p.p.s.a. Stosownie bowiem do tego przepisu organ, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Jak wynika z akt sprawy, Rektor (...) skorzystał z tego trybu i podzielając argumentację skarżącego zawartą w jego skardze, w dniu 15 marca 2018 r. wydał decyzję nr (...), którą działając w trybie autokontroli, na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a., uchylił w całości zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Rektora (...) z dnia 23 października 2017 r. nr (...).

W tych okolicznościach, uznać należy, że z uwagi na brak przedmiotu zaskarżenia, a tym samym z uwagi na brak przedmiotu kontroli sądowej, postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe, co uzasadnia jego umorzenie.

Z powyższych przyczyn Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 postanowienia, O zwrocie wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.