Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007614

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 marca 2016 r.
III SA/Kr 233/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 grudnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 14 grudnia 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nr (...) utrzymało w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia (...) 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego.

Powyższa decyzja organu II instancji została skutecznie doręczona skarżącej w dniu 18 grudnia 2015 r. co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej tą decyzję, a znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy. Decyzja zawierała pouczenie, że przysługuje na nią skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, którą wnosi się za pośrednictwem organu w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia.

W dniu 20 stycznia 2016 r. (data prezentaty organu) skarżąca osobiście złożyła skargę na ww decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia z dnia 14 grudnia 2015 r. w siedzibie tego organu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012.270) - dalej "p.p.s.a." skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1).

Z kolei zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, czyli po upływie trzydziestu dni liczonych od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd odrzuca skargę postanowieniem, zaś odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3). Jest ono równoznaczne z odmową rozpatrzenia sprawy i nadania jej dalszego biegu.

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy należy wskazać, że zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 grudnia 2015 r. została skutecznie doręczona skarżącej w dniu 18 grudnia 2015 r.

Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi rozpoczął zatem swój bieg od dnia 19 grudnia 2015 r., a upływał w dniu 18 stycznia 2016 r. Natomiast skarżąca wnosząc skargę osobiście w siedzibie organu odwoławczego w dniu 20 stycznia 2016 r., uchybiła terminowi do wniesienia skargi, o którym mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.