Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007612

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 marca 2016 r.
III SA/Kr 218/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. Ś. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi B. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 listopada 2015 r. nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Starosty z dnia (...) 2015 r. nr (...) o zatrzymaniu prawa jazdy kat. B, BE, C, CE, B. Ś. wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając swój wniosek skarżący wskazał, że pracuje jako kierowca i utrata przez niego uprawnień do kierowani pojazdami spowoduje brak możliwości zarobkowania co z kolei doprowadzi do rozwiązania z nim umowy o pracę przez pracodawcę. Po rozwiązaniu umowy o pracę powrót skarżącego do dotychczasowego pracodawcy będzie mało prawdopodobne.

Postanowieniem z dnia 10 lutego 2016 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze wstrzymało wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.):

"Art. 61. § 1. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

§ 2. W razie wniesienia skargi:

1)

na decyzję lub postanowienie - organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania;

2)

na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie aktu lub czynności w całości lub w części;

3)

na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie uchwały lub aktu w całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie.

§ 3. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy."

W świetle powyższej analizy przepisów kwestią fakultatywną dla organu pozostaje rozstrzygnięcie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zawartego w skardze. Jeśli organ nie podejmie postanowienia lub jeśli będzie ono odmowne, to sąd administracyjny orzeka w tym zakresie. Jeśli jednak organ wstrzyma wykonanie zaskarżonej decyzji, to postępowanie sądowoadministracyjne w tym zakresie stanie się bezprzedmiotowe (por. postanowienie NSA z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt I OZ 172/12).

W rozpatrywanej sprawie organ II instancji postanowieniem z dnia 10 lutego 2016 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji, wobec tego rozpoznanie wniosku, który został skonsumowany w powołanym postanowieniu, stało się bezprzedmiotowe. Jednakże ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje możliwości umorzenia postępowania z wniosku o wstrzymanie wykonania aktu. Z tego względu na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. należało oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.