Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043468

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 13 maja 2016 r.
III SA/Kr 216/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie wycofania z obrotu i wstrzymania wprowadzania do obrotu produktów postanawia: przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagał się zwolnienia od kosztów sądowych.

Objaśniając swoją sytuację rodzinną zakreślił rubrykę 6 formularza.

Określając swój majątek oświadczył, że nie posiada nieruchomości, zasobów ani przedmiotów wartościowych.

Zadeklarował brak stałych dochodów.

Uzasadniając swoje starania podniósł, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych z powodu braku środków finansowych. Oświadczył, że nie jest zatrudniony. Powiada, że utrzymuje się z prac wykonywanych dorywczo wykonywanych od czasu do czasu. Twierdzi, że w utrzymaniu pomoga mu również najbliższa rodzina.

Wezwany o złożenie dodatkowych wyjaśnień podał, że mieszkanie w którym przebywa stanowi własność jego matki. W mieszkaniu tym zamieszkuje samotnie. Miesięczny koszt utrzymania tego mieszkania to 500 zł na co składa się czynsz i rachunki za media. Nie ma żadnych zaległości. W pokrywaniu opłat pomaga mu matka. Natomiast koszty leczenia, opłaty za Internet oraz podstawowe potrzeby tj. żywność skarżący pokrywa sam z prac dorywczych. Jest to wydatek ok. 700 zł miesięcznie. W obecnej chwili nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, gdyż z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie podjąć żadnej pracy w dłuższym okresie czasu. Podejmowane przezeń prace dorywcze polegają na drobnych pracach zleconych. Twierdzi, że na chwilę obecną nie może okazać rachunków związanych z utrzymaniem mieszkania, gdyż posiada je matka zamieszkująca w poza granicami kraju. Deklaruje jednak taką ewentualność w terminie późniejszym.

Do swoich pisemnych wyjaśnień dołączył pisemne oświadczenie matki. Rzeczona potwierdziła okoliczności sygnalizowane przez syna. Nadmieniła, że poza pokrywaniem opłat za mieszkanie i media nie udziela synowi innej pomocy finansowej. Poza tym powiada, że poza nią ani pozostała rodzina ani ojciec skarżącego nie udziela mu żadnej pomocy. Potwierdziła również, że z uwagi na problemy zdrowotne syn nie jest w stanie podjąć żadnej stałej pracy.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Stosownie do art. 252 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 1 pkt 2 osoba fizyczna może domagać się przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym m.in. zwolnienie od kosztów sadowych o ile - poza samym wnioskiem (art. 243 p.p.s.a.) - złoży również oświadczenie którym wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla swego koniecznego utrzymania.

W realiach niniejszej sprawy skarżący złożył wymagane oświadczenie. Udzielił dodatkowych wyjaśnień, przedstawił pisemne oświadczenie matki która potwierdziła sygnalizowane przez niego okoliczności. W konsekwencji jest ono wystarczające do oceny możliwości płatniczych strony. Te nie rysują się szczególnie. Skarżący nie należy do osób zamożnych. Nie posiada majątku. Utrzymuje się dzięki pomocy matki, która udostępnia mu swoje mieszkanie i pokrywa za niego opłaty oraz z drobnych prac dorywczych, które pozwalają mu opłacić koszty leczenia, opłaty za Internet oraz podstawowe potrzeby tj. żywność.

Uwzględniając to wszystko, udzielono skarżącemu wnioskowanej pomocy, o którym to prawie traktują przepisy oddziału 2 rozdziału III działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekając jak w sentencji na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 245 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.