Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748082

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
III SA/Kr 2138/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga WSA Dorota Dąbek.

Sędziowie WSA: Maria Zawadzka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 22 października 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu postanawia

I.

umorzyć postępowanie sądowe,

II.

zwrócić skarżącemu z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uiszczony wpis w kwocie 202 (dwieście dwa) złote.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia 22 października 2014 r., nr: (...) utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) 2014 r., nr: (...), określające skarżącemu M. M., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą A M. M. wysokość podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów.

| M. M. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na powyższą decyzję, jednak pismem z dnia 15 maja 2015 |

|r., skarżący cofnął skargę. |

Uzasadnienie prawne

|Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: |

|Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze |

|zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono|

|do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętą wadą nieważności. |

|Przyjmując, że w sprawie nie zachodzą przesłanki negatywne, Sąd uznał cofnięcie skargi przez M. M. za skuteczne. |

|Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd umorzył postępowanie |

|sądowe.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd zarządził zwrot całego |

|uiszczonego przez skarżącego wpisu od cofniętej skargi. |

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.