III SA/Kr 21/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644642

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 lutego 2015 r. III SA/Kr 21/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga.

Sentencja

Kraków, dnia 12 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie ze skarg E. S. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 września 2013 r. nr (...), z dnia 12 września 2013 r. nr (...), z dnia 12 września 2013 r. nr (...), z dnia 12 września 2013 r. nr (...) w przedmiocie uznania przyznanych świadczeń za nienależnie pobrane postanawia: odmówić przywrócenia terminu

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 13 listopada 2014 r. sygn. akt III SA/Kr 21/14 oddalił skargi E. S. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 września 2013 r. w przedmiocie uznania przyznanych świadczeń za niezależnie pobrane.

Pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika, wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Podniosła, że nie złożyła wniosku w przepisanym terminie bez swojej winy. W dniu 12 listopada 2014 r. E. S. miała wykonywany zabieg na prawe oko, który był powiązany z długotrwałą rekonwalescencją. Zaznaczono, że od lat cierpi ona na zaburzenia depresyjne. Ponadto skarżąca jest osobą niepełnosprawną i samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, przy czym nie pozostaje pod jakąkolwiek opieką osób trzecich. W związku z powyższym nie miała możliwości wyręczyć się domownikiem czy inną sobą, aby moc złożyć wniosek o uzasadnienie. Przyczyna uchybienia terminu ustała dopiero w dniu 5 grudnia 2014 r., kiedy to stan zdrowia skarżącej nieznacznie się polepszył. Równocześnie na podstawie art. 87 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej powoływana jako p.p.s.a.) skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Stwierdzić należy, że w aktach sprawy znajduje się karta informacyjna z zakładu opieki medycznej z której wynika, że skarżąca w domu korzysta z wózka inwalidzkiego, a na spacery wychodzi dzięki pomocy znajomych.

Zarządzeniem z dnia 16 stycznia 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżącej o wykazanie braku winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku poprzez uprawdopodobnienie, że charakter choroby skarżącej w dniach 13 listopada 2014 r. - 5 grudnia 2014 r. uniemożliwił jej dochowanie terminu, gdyż w dokumentach znajdujących się w aktach sprawy, brak jest informacji czy skarżąca zmuszona była do przebywania w domu z zaleceniem leżenia.

W piśmie z dnia 4 lutego 2015 r. pełnomocnik skarżącej poinformował, że jej stan zdrowia jest wysoce niezadowalający, potęgowany niepełnosprawnością oraz problemami natury psychicznej. W dniach od 13 listopada do 5 grudnia 2014 r. skarżąca była po zabiegu operacyjnym prawego oka i przebywała w domu. Zabieg, który odbył się w dniu 12 listopada 2014 r. nie przyniósł oczekiwanej poprawy. Doświadczenie życiowe przemawia za tym, że osoba o takim stopniu niepełnosprawności jak skarżąca przy innych towarzyszących dolegliwościach oraz pogarszającej się wadzie wzorku zmuszona była przebywać w domu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a., sąd może na wniosek przywrócić termin, jeżeli strona bez własnej winy nie dokonała czynności w postępowaniu sądowym. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.), przy czym równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

W orzecznictwie i w literaturze prawniczej przyjmuje się, iż brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, biorąc pod uwagę obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Zatem, przy uwzględnieniu wymogów przewidzianych w art. 87 § 1 p.p.s.a., przywrócenie terminu może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku oraz gdy strona w sposób przekonujący zaprezentowaną argumentacją uprawdopodobni brak swojej winy (por.: postanowienie NSA z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt II OZ 882/11; postanowienie NSA z dnia 26 października 2009 r., sygn. akt I OZ 996/09; postanowienie NSA z dnia 23 października 2009 r., sygn. akt I OZ 989/09; postanowienie NSA z dnia 23 lipca 2007 r., sygn. akt I OZ 738/09).

Zaznaczyć przy tym należy, że art. 86 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie określa, według jakich kryteriów należy oceniać zachowanie strony. Daje to sądowi możliwość uwzględnienia wszystkich okoliczności, jakie uzna za istotne w konkretnej sprawie, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy.

W rozpoznawanej sprawie za przyczynę usprawiedliwiającą przekroczenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku miał zostać uznany zły stan zdrowia skarżącej i zabieg na oko, który odbył się w dniu 12 listopada 2014 r. W tym kontekście należy przywołać również ugruntowane poglądy orzecznictwa, w myśl których nagła choroba może być uznana za przyczynę usprawiedliwiającą uchybienie terminu jedynie wówczas, gdy choroba ta stanowi niemożliwą do przezwyciężenia przyczynę niedochowania terminu. Konieczne jest w takim przypadku wykazanie przez wnioskodawcę, że jego choroba była takiego rodzaju, że nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, a tym bardziej jej rodzaj, czy objawy uniemożliwiały osobiste działanie (por. postanowienie NSA z 22 listopada 2013 r., II OZ 1053/13, LEX nr 1394994). Z kolei w postanowieniu z 5 września 2013 r. (II FZ 746/13, LEX nr 1364189) NSA trafnie wskazał, że przeszkodą do dokonania określonej czynności procesowej jest z reguły nagła choroba, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą. Nawet taka choroba, która wymaga leżenia, nie uzasadnia przywrócenia terminu, jeżeli przykładowo strona mogła nadać pismo w ustawowym terminie korzystając z pomocy domowników, czy innych osób.

Zdaniem Sądu rozpatrującego niniejszą sprawę, skarżąca nie uprawdopodobniła swojego braku winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia WSA w Krakowie. Nie kwestionując faktu, iż skarżąca miała wykonany zabieg oka w dniu 12 listopada 2014 r. nie można równocześnie przyjąć, że od tego dnia, aż do 5 grudnia 2014 r. nie była zdolna do przesłania przedmiotowego wniosku. Tym bardziej, że z karty leczenia z dnia 22 października 2014 r. (znajdującej się w aktach sprawy) jednoznacznie wynika, że korzysta ona w życiu codziennym z pomocy znajomych. Jak wiadomo czynności złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku nie musiała dopełnić osobiście. Pełnomocnik skarżącej wezwany o uprawdopodobnienie braku winy skarżącej w uchybieniu terminu poprzez wykazanie czy skarżąca w okresie od 13 listopada 2014 r. do 5 grudnia 2014 r. zmuszona była do przebywania w domu z zaleceniem leżenia stwierdził jedynie, że bezsprzecznie ogólny stan zdrowia skarżącej jest zły. W tym miejscu zauważyć należy, że Sąd nigdy nie kwestionował złego stanu zdrowia skarżącej, jednakże nie może on zostać uznany za przesłankę powodującą konieczność przywrócenia uchybionego terminu.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego okoliczność choroby czy też podeszły wiek i zły stan zdrowia nie przesądzają jeszcze o braku winy w uchybieniu terminowi. Powołanie się na te okoliczności nie jest równoznaczne z uprawdopodobnieniem, że powyższe uchybienie nastąpiło bez winy strony, np. choroba nie pozwoliła na osobiste prowadzenie sprawy czy wyręczenie się inną osobą (por. postanowienia NSA: z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt II OZ 701/14, Lex nr 1493036, z dnia 23 września 2014 r. sygn. akt II GZ 540/14, Lex nr 1530548).

Mając na względzie powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie uwzględnił niniejszego wniosku o przywrócenie terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.