Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785622

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 września 2015 r.
III SA/Kr 209/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Dąbek.

Sędziowie WSA: Janusz Bociąga Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi S. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2015 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy postanowienie Wójta Gminy z dnia (...) 2014 r. nr (...). Ww. postanowieniem Wójt Gminy ustalił koszty postępowania rozgraniczeniowego przeprowadzonego w obrębie Ł, pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi jako działki: nr (...), nr (...) i nr (...) w wysokości 2500 zł z tytułu wynagrodzenia za wykonanie czynności rozgraniczeniowych pomiędzy ww. działkami przez geodetę uprawnionego. Do uiszczenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego zostali zobowiązani: W. W. w kwocie 1250 zł, A. G. w kwocie 676,91 zł oraz S. J. w kwocie 573,09 zł.

W dniu 27 stycznia 2015 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarga S. J. na powyższe postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze poinformowało, że postanowieniem z dnia 19 lutego 2015 r. nr (...) wszczęło z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 stycznia 2015 r. nr (...).

W dniu 23 kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęło pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 kwietnia 2015 r., do którego dołączono postanowienie tego Kolegium z dnia 19 marca 2015 r. nr (...) o stwierdzeniu nieważności postanowienia z dnia 14 stycznia 2015 r. nr (...) oraz utrzymujące je w mocy postanowienie SKO z dnia 21 kwietnia 2015 r. nr (...). Z pisma Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2015 r. wynika, że na postanowienie z dnia 21 kwietnia 2015 r. nr (...) nie została wniesiona skarga i jest ono prawomocne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Jak wynika z treści art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych niż wymienione w pkt 1 i 2 przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W rozpatrywanej sprawie skarżący wniósł skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 stycznia 2015 r. nr (...). Należy jednak zauważyć, że postanowieniem z dnia 19 marca 2015 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność zaskarżonego postanowienia z dnia 14 stycznia 2015 r. nr (...). Postanowienie z dnia 19 marca 2015 r. zostało następnie utrzymane w mocy postanowieniem tego Kolegium z dnia 21 kwietnia 2015 r. nr (...), na które nie wniesiono skargi i jest ono prawomocne. Zaskarżone przez skarżącego postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 stycznia 2015 r. nr (...) zostało więc już wyeliminowane z porządku prawnego ze skutkiem ex tunc. Postępowanie sądowe stało się zatem bezprzedmiotowe, gdyż nie ma potrzeby, by Sąd kontrolował zaskarżone postanowienie skoro nie funkcjonuje ono już w obrocie prawnym.

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.