Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1310269

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 2 maja 2013 r.
III SA/Kr 1854/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 maja 2013 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewody z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia 50% z kwoty stanowiącej zasiłek dla bezrobotnych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewody z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) 2012 r. nr (...), orzekającą o umorzeniu 50% z kwoty 3.469,2 zł, czyli 1.734,6 zł, stanowiącej zasiłek dla bezrobotnych z Funduszu Pracy za okres od 20 października 2009 r. do 19 kwietnia 2010 r. Obowiązek zwrotu tej kwoty, jako nienależnie pobranego świadczenia orzekł Prezydent Miasta w decyzji z dnia (...) 2012 r. nr (...).

Skarga została nadana przesyłką pocztową w dniu 29 listopada 2012 r., zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 29 sierpnia 2012 r.

W skardze zawarty został wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Prawomocnym postanowieniem z dnia 14 lutego 2013 r. sygn. akt III SA/Kr 1854/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

W sprawie skarżąca wniosła skargę z uchybieniem powyższego terminu skoro skarga został nadana przesyłką pocztową w dniu 29 listopada 2012 r. natomiast zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 29 sierpnia 2012 r.

Z tego powodu Sąd skargę odrzucił na podstawie wskazanych przepisów.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.