III SA/Kr 1825/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203036

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 lutego 2017 r. III SA/Kr 1825/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Kasprzycki.

Sentencja

Kraków, dnia 8 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 października 2016 r. nr (...) w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

L. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 października 2016 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) 2016 r. nr (...) orzekającą o skierowaniu skarżącej bez jej zgody na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich z dnia 17 maja 2016 r. sygn. akt (...)) do Domu Pomocy Społecznej.

Skarga została wniesiona w dniu 22 listopada 2016 r.

W treści skargi wskazano, że odpadły podstawy prawne do skierowania skarżącej do Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody, ponieważ Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich postanowieniem z dnia 14 października 2016 r., sygn. akt (...), uchylił w całości postanowienie Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich z dnia 17 maja 2016 r. sygn. akt (...) o umieszczeniu skarżącej w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 14 grudnia 2016 r. nr (...) uwzględniło skargę w całości, uchylając zaskarżoną przez L. W. własną decyzję z dnia 27 października 2016 r. nr (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) 2016 r. nr (...) (w przedmiocie skierowania skarżącej bez jej zgody do Domu Pomocy Społecznej), umarzając jednocześnie postępowanie przed organem pierwszej instancji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę wniosło o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w ustawowym terminie (skarga złożona w dniu 22 listopada 2016 r. a decyzja autokontrolna z dnia 14 grudnia 2016 r.) uwzględniło skargę L. W. w całości na decyzję tego organu z dnia 27 października 2016 r. nr (...), uchylając ją oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, jednocześnie umarzając postępowanie przed organem pierwszej instancji.

Organ jest uprawniony zastosować art. 54 § 3 p.p.s.a. tylko w takiej sytuacji, w której zamierza uwzględnić skargę w całości, a więc wyłącznie wówczas, kiedy zgadza się w pełni ze stanowiskiem skarżącego zaprezentowanym w skardze. W konsekwencji prawidłowe zastosowanie art. 54 § 3 p.p.s.a. może prowadzić wyłącznie do wydania rozstrzygnięcia przez organ zgodnego dokładnie z oczekiwaniami skarżącego (tak w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Go 791/16, Lex).

Wskutek wydania w niniejszej sprawie decyzji autokontrolnej, uwzględniającej w całości skargę, skarżąca nie zostanie umieszczona w Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z intencją wyrażoną w skardze, gdyż decyzja kierująca ją do tego rodzaju placówki bez jej zgody została wyeliminowana w porządku prawnego.

Wobec powyższego Sąd działając na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2016 r. poz. 718) orzekł, jak w sentencji postanowienia, umarzając postępowanie sądowoadministracyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.