III SA/Kr 1735/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203060

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 lutego 2017 r. III SA/Kr 1735/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. N. na decyzję Wojewody z dnia 11 października 2016 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia:

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić skarżącej uiszczony wpis od skargi w wysokości 100 (sto) złotych

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 grudnia 2016 r. skarżąca została wezwana do nadesłania jednego odpisu skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone skarżącej w dniu 21 grudnia 2016 r., co wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach. Mimo to skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

W myśl art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2016.718), dalej jako "p.p.s.a." - stosowanego do skargi w związku z treścią art. 57 § 1 p.p.s.a. - do pisma strony należy dołączyć jego odpisy celem doręczenia uczestnikom postępowania. Przez odpis pisma procesowego (w tym skargi) należy rozumieć każdy następny jego egzemplarz, zgodny z oryginałem. Wedle natomiast z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W uchwale z 18 grudnia 2013 r. (sygn. akt I OPS 13/13) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że: niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, jak też okoliczności faktyczne niniejszej sprawy należy stwierdzić, że skardze skarżącej nie można nadać dalszego biegu. Pomimo bowiem wezwania jej do uzupełnienia braku i wskazania rygoru w postaci odrzucenia skargi w sytuacji, gdy wezwanie to nie zostanie wykonane, skarżąca nie dokonała żądanej czynności tj. nie nadesłała odpisu skargi.

Z podanych względów Sąd odrzucił skargę, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 47 i art. 57 § 1 p.p.s.a. O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.