Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007596

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 marca 2016 r.
III SA/Kr 1704/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi L. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie ewidencji gruntów postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

L. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Starosty z dnia (...) 2015 r. nr (...) orzekającą o aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Z gmina T.

Skarga zawierała wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia, gdyż została wniesiona z uchybieniem ustawowego 30 - dniowego terminu.

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został przez Sąd odrzucony z uwagi na wniesienie go po terminie, co stwierdza prawomocne postanowienie z dnia 11 stycznia 2016 r.

Organ wnioskował o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga L. S. podlega odrzuceniu z uwagi na wniesienie jej po terminie.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast zgodnie z art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Z akt sprawy wynika, że L. S. wniósł skargę na doręczoną mu w dniu 28 września 2015 r. decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, z uchybieniem terminu, gdyż w dniu 27 listopada 2015 r., podczas gdy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 28 października 2015 r.

Zaskarżona decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o trybie zaskarżenia, w tym o terminie i trybie zaskarżenia. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został przez Sąd z przyczyn formalnych odrzucony postanowieniem z dnia 11 stycznia 2016 r.

Wobec powyższych okoliczności Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uznając, że skarga została wniesiona po terminie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.