Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007595

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 marca 2016 r.
III SA/Kr 1682/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. R. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. R. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 22 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagał się zwolnienia od kosztów sądowych.

Objaśniając swoją sytuację rodzinną podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i córką.

Określając swój majątek zadeklarował brak nieruchomości i zasobów. Podał, że należy do niego i żony pojazd marki Skoda Octavia o wartości ok. 6000 zł.

Miesięczne dochody gospodarstwa domowego oszacował na kwotę ok. 1200 zł z przewozu osób taxi.

Uzasadniając swoje starania nawiązał do okoliczności nurtującej go sprawy administracyjnej. Wymieniając zobowiązania i stałe wydatki wpisał opłata za energie elektryczną ok. 200 zł, ogrzewanie 200 zł.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Stosownie do art. 252 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 1 pkt 2 osoba fizyczna może domagać się przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym m.in. zwolnienie od kosztów sadowych o ile - poza samym wnioskiem (art. 243 p.p.s.a.) - złoży również oświadczenie którym wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla swego koniecznego utrzymania.

W realiach niniejszej sprawy skarżący złożył wymagane oświadczenie. Jest ono wystarczające do oceny możliwości płatniczych strony. Te nie rysują się szczególnie. Skarżący nie należy do osób zamożnych. Nie posiada bowiem znaczącego majątku. Z zasad doświadczenia życiowego wynika zaś, że przy obecnym poziomie cen oraz usług środki jakie deklaruje gospodarstwo domowe skarżącego wystarczają z trudem na opłacenie wykazanych stałych obciążeń i opędzenie podstawowych potrzeb życiowych trzy osobowej rodziny. Okoliczność, że do skarżącego należy wykazany samochód, który potencjalnie posiadają określoną przez skarżącego wartość sprzedażną lub podkładową nie zmienia tego spojrzenia.

Uwzględniając to wszystko, udzielono skarżącemu wnioskowanej pomocy, o którym to prawie traktują przepisy oddziału 2 rozdziału III działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekając jak w sentencji na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 245 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.