Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007594

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 marca 2016 r.
III SA/Kr 1674/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Kasprzycki.

Sentencja

Kraków, dnia 18 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi K. J. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 23/15 postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 13 maja 2015 r. sygn. akt III SA/Kr 23/15 oddalił skargę K. J. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 27 listopada 2014 r. nr 41/2014 w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego okresy pełnienia służby w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Wyrok uprawomocnił się z dniem 31 lipca 2015 r.

K. J. pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. wniósł o wznowienie postępowania sądowego w powyższej sprawie.

W treści skargi o wznowienie odwołał się do postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o odszkodowanie przeciwko Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, podczas którego w trakcie rozprawy w dniu 30 czerwca 2015 r. pełnomocnik organu przyznał, że skarżący zapadł na chorobę pozostającą w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Skarżący załączył odpis protokołu rozprawy, wskazując, że otrzymał go w dniu 2 grudnia 2015 r.

Wezwano skarżącego na podstawie zarządzenia Sędziego z dnia 16 lutego 2016 r. do uzupełnienia braków formalnych skargi o wznowienie poprzez wskazanie, na jakiej podstawie opiera skargę o wznowienie, o wykazanie, że skarga została wniesiona w terminie określonym przepisem art. 277 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) oraz o uzupełnienie skargi o żądanie uchylenia lub zmiany zaskarżonego orzeczenia - w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący odpowiedział w terminie, że podstawę wznowienia upatruje w przepisie art. 273 § 2 p.p.s.a. stanowiącym o wykryciu okoliczności faktycznych i środków dowodowych, z których nie mógł skorzystać w poprzednim postępowaniu sądowym. Wyjaśnił, że chodzi o okoliczności związane z rozprawą w dniu 30 czerwca 2015 r. i toczącym się przed Komendantem Wojewódzkim Policji postępowaniem o odszkodowanie za choroby i schorzenia związane ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby czynnej. Nadmienił, że zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji o udostępnienie dokumentacji związanej ze zdarzeniami mającymi tego rodzaju charakter, niemniej organ odmówił realizacji wniosku, czego dowodem jest załączone do uzupełnienia pismo z dnia 14 grudnia 2015 r.

Odpowiadając w kwestii zachowania terminu do wniesienia skargi o wznowienie skarżący uznał, że go zachował, skoro wniósł skargę w dniu 9 grudnia 2015 r., to jest po dacie starania się o dostęp do dokumentacji o zdarzeniach podczas służby. Powołał się także na datę rozprawy przed Sądem Rejonowym Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 30 czerwca 2015 r. w sprawie o odszkodowanie przeciwko Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. Zwrócił uwagę, że rozprawa odbyła się po dniu wydania wyroku Sądu w sprawie, wobec której wnosi o wznowienie postępowania sądowego.

Następnie, skarżący wniósł o zmianę orzeczenia Sądu z dnia 13 maja 2015 r. poprzez uchylenie zaskarżonych rozstrzygnięć.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd skargę o wznowienie odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę.

Przesłanki wznowienia postępowania określone zostały w przepisach art. 271, art. 272 i art. 273 p.p.s.a. Zgodnie z dyspozycją art. 271 pkt 1 i 2 p.p.s.a. można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia, ewentualnie gdy strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania. Ponadto, można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie (art. 272 § 1 p.p.s.a.). Można również żądać wznowienia postępowania w sytuacji, gdy orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym następnie uchylonym (art. 273 § 1 pkt 1 p.p.s.a.) lub gdy orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa (art. 273 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Podstawą wznowienia postępowania może być także późniejsze wykrycie takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu (art. 273 § 2). Ostatnią podstawą uzasadniającą wznowienie postępowania jest późniejsze wykrycie prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy (art. 273 § 3).

Wymogi formalne skargi o wznowienie określa art. 277 i 279 p.p.s.a. Zgodnie z ich treścią skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym, liczonym od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Skarga o wznowienie postępowania powinna ponadto zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz żądanie o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia.

Skarżący wezwany o wykazanie, że jego skarga spełnia warunki formalne, w ocenie Sądu zdołał wykazać dwa z nich. Mianowicie, powołał zgodnie z art. 277 p.p.s.a. podstawę wznowienia art. 273 § 2 p.p.s.a. to jest wykrycie okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. Z całokształtu twierdzeń skarżącego wynika, że tymi dowodami i okolicznościami są twierdzenia pełnomocnika organu w trakcie rozprawy Sądem Rejonowym Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 30 czerwca 2015 r., dokumenty sprawy związanej z postępowaniem o odszkodowanie i dokumenty związane ze zdarzeniami w czasie służby.

Sąd zwraca uwagę, odwołując się do postanowienia NSA z 23 października 2012 r. sygn. akt II OSK 2531/12 (Lex), że odrzucenie skargi o wznowienie postępowania, co do zasady możliwe jest, jeżeli skarga nie opiera się na ustawowej przesłance wznowienia, nie zaś gdy podstawa ta nie jest uzasadniona, stąd na tym etapie nie dokonuje oceny czy powołana podstawa ma znaczenie dla rozstrzygnięcia w przedmiocie ewentualnej zmiany wyroku Sądu z dnia 13 maja 2015 r.

Skarżący zgodnie z wymogiem art. 279 p.p.s.a. wskazał żądanie - zmianę zaskarżonego orzeczenia.

Natomiast zdaniem Sądu skarżący nie wykazał zachowania terminu do wniesienia skargi o wznowienie.

Skarżący wskazuje bowiem wprost, że pierwszy raz o podstawie wznowienia dowiedział się na rozprawie przed Sądem Rejonowym Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 30 czerwca 2015 r. Zatem w tym już dniu miał świadomość istnienia podstaw do wznowienia postępowania, którą należy rozumieć w ten sposób, że strona wiedziała lub powinna była wiedzieć, że wykryte przez nią okoliczności faktyczne lub środki dowodowe mogą mieć znaczenie prawne przy ponownym rozpoznaniu sprawy zakończonej prawomocnie (tak NSA w postanowieniu z dnia 22 września 2011 r. sygn. akt II GSK 1814/11, Legalis).

Wobec powyższego termin do wniesienia skargi o wznowienie zakończył się z dniem 30 września 2015 r. Sąd zwraca uwagę, że termin ten ma charakter materialny i nie podlega przywróceniu a zgodnie z art. 280 § 1 p.p.s.a. niezachowanie terminu skutkuje odrzuceniem skargi o wznowienie.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, na podstawie art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.