Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007592

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 marca 2016 r.
III SA/Kr 1668/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. Ł. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku zapłaty kosztów związanych z przechowywaniem pojazdu na parkingu strzeżonym postanawia: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagał się zwolnienia od kosztów sądowych.

Objaśniając swoją sytuację rodzinną podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i córką.

Określając swój majątek zadeklarował brak nieruchomości i zasobów. Podał, że należy do niego pojazd marki Renault o wartości 3800 zł. Obciąża go kredyt w wysokości 5000 zł. Żona nie posiada żadnego majątku ani ruchomego ani nieruchomego.

Miesięczne dochody gospodarstwa domowego oszacował łącznie na kwotę 2150 zł wyjaśniając, że składa się na to jego dochód netto z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 1400 zł i wynagrodzenie żony z umowy o pracę w wysokości 650 zł.

Uzasadniając swoje starania wskazał na trudną sytuację finansową rodziny. Wyjaśnił, że cały swój miesięczny dochód wydaje na żywność ok. 400 zł, utrzymanie mieszkania ok. 700 zł. Powiada że ma na swoim utrzymaniu żonę i trzyletnią córkę. W związku z faktem, ze dziecko uczęszcza do przedszkola ponosi 200 zł opłat z tego tytułu. Żona osiąga tylko zadeklarowany dochód z pracy. Oprócz wyżywienia i kosztów utrzymania mieszkania ponoszą wydatki na zakup ubranek, zabawek, leków dla dziecka, środków pielęgnacyjnych. Skarżącego posiada do spłaty kredyt w banku w wysokości 5000 zł. Małżonkowie mieszkają w domu będącym własnością matki skarżącego. Skarżący powiada, że nie ma żadnych możliwości poczynienia oszczędności na koszt sądowe. Wymieniając zobowiązania i stałe wydatki wpisał kredyt na 5000 zł, wydatki na żywność 400 zł, na wodę gaz i prąd 700 zł, na przedszkole 200 zł na środki pielęgnacyjne 300 zł.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Stosownie do art. 252 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 1 pkt 2 osoba fizyczna może domagać się przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym m.in. zwolnienie od kosztów sadowych o ile - poza samym wnioskiem (art. 243 p.p.s.a.) - złoży również oświadczenie którym wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla swego koniecznego utrzymania.

W realiach niniejszej sprawy skarżący złożył wymagane oświadczenie. Jest ono wystarczające do oceny możliwości płatniczych strony. Te nie rysują się szczególnie. Skarżący nie należy do osób zamożnych. Nie posiada bowiem znaczącego majątku. Z zasad doświadczenia życiowego wynika zaś, że przy obecnym poziomie cen oraz usług środki jakimi dysponuje jego gospodarstwo domowe wystarczają z trudem na opłacenie wykazanych stałych obciążeń i opędzenie podstawowych potrzeb życiowych trzy osobowej rodziny. Okoliczność, że do skarżącego należy wykazany samochód, który potencjalnie posiadają określoną przez skarżącego wartość sprzedażną lub podkładową nie zmienia tego spojrzenia.

Uwzględniając to wszystko, udzielono skarżącemu wnioskowanej pomocy, o którym to prawie traktują przepisy oddziału 2 rozdziału III działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekając jak w sentencji na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 245 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.