Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007593

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 14 marca 2016 r.
III SA/Kr 166/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jakimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M. na akt Powiatowego Zespołu do Sprawa Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 4 stycznia 2016 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy przyznania karty parkingowej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

K. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na akt (zawiadomienie) Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 4 stycznia 2016 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy przyznania karty parkingowej.

Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez przedłożenie dowodu, że przed wniesieniem skargi do WSA poprzedził ją wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie K. M. w piśmie z dnia 3 marca 2016 r. oświadczył, że wniesiona skarga była jednocześnie wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Jak wynika z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 271 z późn. zm.), skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Zgodnie z art. 52 § 3 cyt. ustawy, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Wreszcie, art. 52 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że w przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Termin, o którym mowa w § 3, nie ma zastosowania.

Warunkiem zatem skutecznego wniesienia do sądu administracyjnego skargi na odmowę wydania karty parkingowej było uprzednie - tj. złożone przed wniesieniem skargi - wezwanie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa, tj. w tym przypadku Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Warunek powyższy nie został spełniony. Nie można bowiem przyjąć, że wniesienie skargi do sądu jest również wezwaniem właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa. Są to dwie róże czynności procesowe, a wniesienie skargi do sądu musi zostać poprzedzone wezwaniem zgodnie z powyżej powołanymi przepisami. Z treści skargi skierowanej do WSA w Krakowie, a nie do Powiatowego Zespołu do Sprawa Orzekania o Niepełnosprawności nie wynika przy tym, aby pismo to zawierało również jakiekolwiek wezwanie kierowane do Powiatowego Zespołu do Sprawa Orzekania o Niepełnosprawności.

Pismem z dnia 24 lutego 2016 r. Sąd wezwał skarżącego o uzupełnienie braku formalnego skargi poprzez przedłożenie dowodu, że przed wniesieniem skargi do WSA poprzedził ją wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi pouczając jednocześnie skarżącego o treści art. 52 i art. 57 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarżący nie uzupełnił wskazanego wyżej braku formalnego skargi.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W realiach niniejszej sprawy, w której nie ulega wątpliwości, że skarżący nie sporządził wezwania do usunięcia naruszenia prawa twierdząc w piśmie z dnia 3 marca 2016 r., że stanowiło ono element skargi do sądu administracyjnego, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowiącego, że Sąd odrzuca skargę jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne, tj.m.in. z powodu niewyczerpania środków zaskarżenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.